1. junij, 2010

Naročnine

Slike KONTAKT NARSE - NaročnineSvet elektronike revija za elektroniko, avtomatiko, računalništvo in telekomunikacije

Revija izhaja že od leta 1994. Letno izdamo 11 številk. V poletnih mesecih je julij/avgust skupaj. Revija ima 68 strani. Imamo kar nekaj rubrik: novice, predstavljamo, programiranje, samogradnje, bascom kotiček. V reviji je tudi prodajni servis v katerem si lahko izdelke ogledate tudi slikovno. Za kaj več informacij lahko obiščete našo spletno trgovino, ali pa pokličete v prodajni servis 00386 (0)1 549 14 00

V uredništvu smo pripravili več vrst naročnin na revijo Svet elektronike. Izberite si tisto, ki vam najbolj ustreza. Pri vsaki plačani naročnini ste upravičeni do enega brezplačnega letnika.

Slike POPUST P10 - NaročnineN1 – PRAVNE OSEBE (1 leto)
Na­roč­ni­na na re­vi­jo Svet elek­tro­ni­ke, za prav­ne ose­be. Na­roč­ni­na ve­lja eno le­to (11 šte­vilk, ju­lij / av­gust dvoj­na). Ce­na na­roč­ni­ne z všte­tim 10% po­pu­stom je 44,95 EUR. Pla­či­lo po pre­dra­ču­nu, ka­te­re­ga poš­lje­mo po poš­ti.

_____________________________________________________________________________________________

Novost za PRAVNE OSEBE:

Več naročnin vam prihrani denar. Pravnim osebam, ki naročijo več izvodov revije Svet elektronike nudimo za 2. naročen izvod 50%Slike POPUST P50 - Naročnine popust, za 3. izvod in vse naslednje pa 70%Slike POPUST P70 - Naročnine popust do preklica. Velja tudi za podaljšanje naročnine. Vsi izvodi revije morajo imeti istega plačnika.

_____________________________________________________________________________________________

Slike POPUST P20 - NaročnineN2 – FIZIČNE OSEBE (1 leto)
Na­roč­ni­na na re­vi­jo Svet elek­tro­ni­ke, za fi­zič­ne ose­be. Na­roč­ni­na ve­lja eno le­to (11 šte­vilk, ju­lij / av­gust dvoj­na). Ce­na na­roč­ni­ne z všte­tim 20% po­pu­stom je 39,95 EUR. Pla­či­lo po po­lož­ni­ci, ka­te­ro poš­lje­mo po poš­ti.


Slike POPUST P15 - NaročnineN3 – FIZIČNE OSEBE (1/2 leta)
Na­roč­ni­na na re­vi­jo Svet elek­tro­ni­ke, za fi­zič­ne ose­be. Na­roč­ni­na ve­lja pol le­ta (6 šte­vilk). Ce­na na­roč­ni­ne z všte­tim 15% po­pu­stom je 23,15 EUR. Pla­či­lo po po­lož­ni­ci, ka­te­ro poš­lje­mo po poš­ti.


Slike POPUST P25 - NaročnineN4 – ŠOLAJOČE SE OSEBE (1 leto, potrdilo o šolanju)
Na­roč­ni­na na re­vi­jo Svet elek­tro­ni­ke, za šo­la­jo­če se ose­be. Na­roč­ni­na ve­lja eno le­to (11 šte­vilk, ju­lij / av­gust dvoj­na). Ce­na na­roč­ni­ne z všte­tim 25% po­pu­stom je 37,46 EUR. Pla­či­lo po po­lož­ni­ci, ka­te­ro poš­lje­mo po poš­ti. Brez po­tr­di­la o šo­la­nju, se na­roč­ni­ku av­to­ma­tič­no poš­lje na­roč­ni­no z 20% po­pu­stom.


Slike POPUST INT - NaročnineN5 – INTERNET NAROČNIKI (1 leto) fizične / pravne osebe
Na­roč­ni­na na in­ter­net re­vi­jo Svet elek­tro­ni­ke. Na­roč­ni­na ve­lja eno le­to. Vpo­gled re­vi­je v PDF da­to­te­ki. Ce­na na­roč­ni­ne zna­ša 20,33 EUR. Pla­či­lo po pre­dra­ču­nu, ka­te­re­ga poš­lje­mo po poš­ti. Po­tre­bu­je­mo vaš e-ma­il na­slov, na ka­te­re­ga poš­lje­mo va­še upo­ra­bni­ško ime in ge­slo. Vse in­for­ma­ci­je o in­ter­net­ni na­roč­ni­ni in in­ter­net­ni re­vi­ji lah­ko do­bi­te TUKAJ.


Slike POPUST P50 - NaročnineN6 – VSI NAROČNIKI (-50% popusta pri internetni naročnini 1 leto)
Pri naročilu na pisno revijo Svet elektronike in internet naročnino, vam za internetno naročnino priznamo 50% popust, ki je 10,16 EUR. Iz­be­ri­te si že­le­no pi­sno na­roč­ni­no, ter jo ob­kro­ži­te sku­paj z in­ter­net na­roč­ni­no. Vsi po­go­ji osta­ne­jo isti, lah­ko si jih ogle­da­te v zgor­njih na­roč­ni­nah. Za vse osta­le in­for­ma­ci­je smo vam na vo­ljo na tel.:01 549 14 00, 01 549 14 05, ali preko e-pošte: prodaja(at)svet-el.si.

Slike POPUST P50 - NaročnineN7 – AVTORJI člankov (-50% popusta pri pisni ali internetni naročnini za 1 leto)
Pri naročilu na pisno revijo Svet elektronike ali internet naročnino, vam za naročnino priznamo 50% popust. Iz­be­ri­te si že­le­no na­roč­ni­no. Vsi po­go­ji osta­ne­jo isti, lah­ko si jih ogle­da­te v zgor­njih na­roč­ni­nah. Za vse osta­le in­for­ma­ci­je smo vam na vo­ljo na tel.:01 549 14 00, 01 549 14 05, ali preko e-pošte: prodaja(at)svet-el.si.

Subscription on Svet elektronike magazine for foreigners (follow the link)